Standing Waves

Feb. 13, 2009

  • Poor
  • Fair
  • Average
  • Good
  • Excellent
  • Click to rate this Poor
  • Click to rate this Fair
  • Click to rate this Average
  • Click to rate this Good
  • Click to rate this Excellent


Java applet animation of standing waves in open and closed tubes.

обращайтесь

озл 8

magazinpoliva.kiev.ua/dla-poliva/oborudovanie-dlya-kapelnogo-orosheniya